خدمات ما

ارائه خدمات مربوط به :
  • مشاور کارفرما
  • MC
  • مطالعات امکان سنجی
  • طراحی پایه (Basic)
  • طراحی پایه پیشرفته (Front End Engineering Design – FEED)
  • طراحی تفصیلی (Detail Engineering)
  • نظارت های عالیه و کارگاهی
  • تهیه اسناد مناقصه و برآوردهای پروژه

50

پروژه ها

%

100

رضایت مندی

رویدادها

آخرین اخبار

مشتریان