تقاضای کار و پرسشنامه استخدام
سوابق کاری (بر اساس سوابق بیمه)