خط مشی کیفیت، ایمنی، بهداشت و محیط زیست (QHSE)

شرکت مهندسین مشاور صنعت و مدیریت ایران به عنوان یکی از مشاوران پیشرو و باسابقه در حوزه خدمات مشاوره مهندسی، در راستای مقاصد و جهت گیری های استراتژیک و کلان خود و هم سو با برنامه های توسعه پایدار منبعث از آن، بهبود مستمر و ارتقاء کیفیت خدمات و از سوی دیگر به منظور صیانت از نیروی انسانی (شامل سایر طرفهای ذینفع مرتبط) و رضایتمندی کارفرمایان و ذینفعان، منابع سازمانی و حفظ محیط زیست را همواره در اولویت فعالیت های خود قرار داده و به عنوان یک راهبرد دائمی همواره مدنظر قرار داده است و نسبت به بهبود مستمر عملکرد ایمنی، بهداشت و محیط زیست خود اقدام می نماید.

این شرکت با بهره مندی از الزامات HSE-MS ، نظام مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست خود را با رعایت کامل الزامات مرتبط با رویکرد و تفکری فرایندگرا و مبتنی بر شناسایی و مدیریت ریسکها و بهره مندی از فرصت های موجود با الگو قراردادن استاندارد 9001:2015 ISO نظام های مدیریت کیفیت و HSE-MS خود را طرح ریزی و اجراء نموده و نگهداری می نماید. بر این اساس سیاست ها و اهداف آتی خود در زمینه های فوق را به شرح زیر اعلام میدارد :

اینجانب به عنوان مدیر ارشد شرکت ضمن اعلام تعهد کامل خود به این خط مشی، با نظارت مستمر بر حسن اجرای آن و تامین منابع لازم، اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت را در جلسات بازنگری مدیریت بطور منظم مورد بازنگری قرار میدهم و از کلیه همکاران در خانواده سازمانی شرکت انتظار دارم تا در تمام سطوح به درک و اجرای دقیق نظام مدیریت کیفیت ، ایمنی، بهداشت و محیط زیست و رعایت این خط مشی پایبند و متعهد باشند.