کیوان امامی

 • مهندسين مشاور صنعت و مديريت ايران
 • عضو هیئت مدیره و مديرعامل از 1368 تا 1397
 • رئیس و عضو هیئت مدیره از سال 1360 تا 1368
 • شركت خدمات صنعتي و مديريــــــت پروداكتيو
 • مديرعامل و عضو هيات مديره
 • سازمان مديريت صنعتي
 • عضو هيات مديره , مدير گروه كارشناسان
 • مشاوران صنعتي تكنولوگ
 • كارشناس امور برنــــــامه ريزي طرحهاي صنعتی
 • شركت كارخانجات ليلاند موتورايران
 • مدير قسمت بازرسي فني و كنترل كيفی
 • مهندسین مشاور سهیلی
 • ناظر تاسیسات

کامران دارایی

 • مهندسين مشاور صنعت و مديريت ايران
 • عضو هیات مدیره و مدیر عامل از 1364 تا 1368
 • رئیس و عضو هیئت مدیره از 1368 تا 1397
 • عضوهیات مدیره از سال 1397
 • شركت خدمات صنعتي و مديريــــــت پروداكتيو
 • عضو هيات مديره و کارشناس ارشد
 • شرکت مهندسین مشاور یکم
 • عضو هيـات مديره وكارشناس ارشد
 • سازمان مدیریت صنعتی
 • كارشناس ارشد
 • کمپانی زیراکس آمریکا
 • مدیر چاپ
 • دانشگاه ایالتی کالیفرنیا
 • استادیار

جلال بهبهانی

 • مهندسين مشاور صنعت و مديريت ايران
 • عضو هیئت مدیره و مدیر امور مالی و اداری
 • شركت خدمات صنعتی و مدیریت پروداکتیو
 • عضو هیات مدیره و مدیر مالی و اداری
 • سازمان مدیریت صنعتی
 • مدیرعامل ، مدیر گروه کارشناسان ، مدیر امور اداری
 • عضو سابق شورای مدیریت و هیات رئیسه جامعه مهندسان مشاور ایران و انجمن مشاوران مدیریت

محسن فراکش

 • مهندسین مشاور صنعت و مدیریت ایران
 • عضو هیئت مدیره و مدیرعامل از سال 1398
 • پیمانکاری های صنعت نفت
 • مدیر مهندسی و کالا در پروژه طرح خط انتقال نفت خام ترش سبزآب ری
 • مدیر پروژه در پروژه های تلمبه خانه گستره 1 سبزآب ری
 • شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
 • معاون مدیر در امور طراحی و مهندسی شرکت خط لوله و مخابرات نفت ایران
 • رئیس امور مهندسی و طراحی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
 • رئیس طراحی خطوط لوله
 • کارشناس ارشد خطوط لوله و تاسیسات
 • شرکت ملی گاز ایران
 • کارشناس / کارشناس ارشد طراحی مهندسی منطقه 3 گازرسانی در شرکت ملی گاز ایران
 • تکنسین / تکنسین ارشد تعمیرات عملیات منطقه 3 عملیات شرکت ملی گاز ایران

مهراب کابلی

 • مهندسین مشاور صنعت و مدیریت ایران
 • عضو هیات مدیره
 • شرکت مهندسی بنیان فرآیند بیستون
 • عضو هیئت مدیره و مدیرعامل
 • شرکت مهندسی مشاور قدس نیرو
 • کارشناس ارشد مکانیک
 • شرکت پاشکار
 • کارشناس طراح مکانیک

بابک مراد نژاد

 • مهندسین مشاور صنعت و مدیریت ایران
 • عضو هیات مدیره
 • مدیر مهندسی پروژه طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی
 • واحد های تفکیک نفت و گاز و انتقال آن ها از طریق خطوط لوله
 • شرکت مهندسی بنیان فرآیند بیستون
 • عضو هیات مدیره
 • معاونت پروژه ها و مدیر پروژه های مهندسی
 • شرکت مهندسی قدس نیرو
 • مدیر مهندسی پروژه های معاونت نفت و گاز