زمینه های فعالیت شامل انجام و عرضه خدمات طراحی و مهندسی ( پایه و تفصیلی ) ، مهندسی خرید و مهندسی کارگاهی‎

نفت و گاز

پتروشیمی‎